Category: Giải bài tập Hóa học lớp 10

Giải Hóa lớp 10 bài 38: Cân bằng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 38: Cân bằng hóa học Bài 1: Ý nào sau đây là đúng: A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học. B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại. C. Chỉ có những phản

Giải Hóa lớp 10 bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học Bài 1: Ý nào trong các ý sau đây là đúng? A. Bất cứ phản ứng nào cũng chỉ vận dụng được một trong các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng. B. Bất cứ

Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat

Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat Bài 1: Một hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92 %O và 1,12 %H. Hợp chất này có công thức hóa học là: A. H2SO3. B. H2SO4. C. H2S2O7. D. H2S2O8. Lời giải: C đúng. Bài 2: Số oxi hóa

Giải Hóa lớp 10 bài 30: Lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 30: Lưu huỳnh Bài 1: Lưu huỳnh tác dụng với aixt sunfuric đặc, nóng: S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là: A. 1 : 2. B. 1