Category: Giải bài tập Sinh học lớp 10

Giải Sinh lớp 10 Bài 29: Cấu trúc của các loại virut

Giải Sinh lớp 10 Bài 29: Cấu trúc của các loại virut Bài 1: Hãy giải thích các thuật ngữ: virion, capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài. Lời giải: – Virion là virus có cấu tạo hoàn chỉnh , gồm axit nucleic bao quanh bởi protein. – Capsit : lõi là axit nucleic và vỏ

Giải Sinh lớp 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật Bài 1: Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào? Lời giải: Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử sau: – Nội bào tử: Nội bào tử được hình thành khi gặp điều kiện bất lợi. Nội

Giải Sinh lớp 10 Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật Bài 1: Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn. Lời giải: Đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn? a. Pha tiềm phát (pha lag): Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng