Category: Giải bài tập Hóa học lớp 11

Giải Hóa lớp 12 bài 1: Este

Giải Hóa lớp 12 bài 1: Este Bài 1 (trang 7 SGK Hóa 12): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống bên cạnh các câu sau: a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol. b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm

Giải Hóa lớp 11 Bài 45 : Axit cacboxylic

Giải Hóa lớp 11 Bài 45 : Axit cacboxylic Bài 1 (trang 210 SGK Hóa 11): Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử C4H2O2. Lời giải: – Định nghĩa axit cacboxylic : là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm

Giải Hóa lớp 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton

Giải Hóa lớp 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton Bài 1 (trang 203 SGK Hóa 11): Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng. Lời giải: – Định nghĩa anđehit: Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử

Giải Hóa lớp 11 Bài 41 : Phenol

Giải Hóa lớp 11 Bài 41 : Phenol Bài 1 (trang 193 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau : Lời giải: Bài 2 (trang 193 SGK Hóa 11): Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất

Giải Hóa lớp 11 Bài 40 : Ancol

Giải Hóa lớp 11 Bài 40 : Ancol Bài 1 (trang 186 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân có công thức phân tử C5H12O? Lời giải: – Công thức cấu tạo và gọi tên: Bài 2 (trang 186 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học

Giải Hóa lớp 11 Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Giải Hóa lớp 11 Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Bài 1 (trang 177 SGK Hóa 11): Gọi tên mỗi chất sau: CH3-CH2Cl, CH2=CH-CH2Cl, CHCl3. C6H5Cl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hiđrocacbon tương ứng. Lời giải: Bài 2 (trang 177 SGK Hóa 11):