Category: Giải bài tập Lịch sử 11

Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (trang 141 sgk Lịch Sử 11): – Nêu những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh

Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 1: Nhật Bản

Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 1: Nhật Bản (trang 5 sgk Lịch Sử 11): – Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 có những điểm gì nổi bật? Trả lời: Nhật Bản là một quốc đảo ở phía Đông Bắc Châu Á. Đầu thế kỉ XIX chế

Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 2: Ấn Độ

Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 2: Ấn Độ (trang 9 sgk Lịch Sử 11): – Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ. Trả lời: Sau khi chiếm đóng và cai quản Ấn Độ, thực dân Anh đa có những chính sách thống trị

Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 3: Trung Quốc

Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 3: Trung Quốc (trang 13 sgk Lịch Sử 11): – Xác định trên bản đồ Trung Quốc (treo tường) những vùng bị các nước đế quốc chiếm đóng. Trả lời: Sau Chiến tranh thuốc phiện, các nước đế quốc từng bước xâu xé Trung Quốc. Đến cuối thế