Category: Tiếng Anh lớp 11

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 16: The Wonders of the World

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 16: The Wonders of the World A. Reading (Trang 178-179-180 SGK Tiếng Anh 11) Before you read (Trước khi bạn đọc) Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them and answer the questions. (Dưới đây là hai kì quan nổi tiếng do con ngời

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 15: Space Conquest

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 15: Space Conquest A. Reading (Trang 166-167-168-169 SGK Tiếng Anh 11) Before you read (Trước khi bạn đọc) – Work with a partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.) 1. Who is the first human

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 14: Recreation

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 14: Recreation A. Reading (Trang 154-155-156-157 SGK Tiếng Anh 11) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Which of the following leisure activities do you think … ? (Làm việc theo cặp. Các hoạt động giải trí nào sau đây bạn nghĩ rằng người dân

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 13: Hobbies

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 13: Hobbies A. Reading (Trang 146-147-148 SGK Tiếng Anh 11) Before you read (Trước khi bạn đọc) The pictures below present some hobbies. Work with a partner and say which … . (Các bức tranh dưới đây thể hiện một vài sở thích. Làm việc với bạn học

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 12: The ASIAN Games

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 12: The ASIAN Games A. Reading (Trang 136-137-138 SGK Tiếng Anh 11) Before you read (Trước khi bạn đọc) – Work with a partner. Discuss the following questions: (Làm việc với một bạn học. Thảo luận các câu hỏi sau:) 1. How often are the Asian Games held?

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 11: Sources of Energy

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 11: Sources of Energy A. Reading (Trang 124-125-126-127 SGK Tiếng Anh 11) Before you read (Trước khi bạn đọc) – Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.) 1. What source of enerey does each picture above refer to?

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 10: Nature in Danger

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 10: Nature in Danger A. Reading (Trang 114-115-116-117 SGK Tiếng Anh 11) Before you read (Trước khi bạn đọc) – Work in pairs. Read these facts about endangered species and discuss the questions below. (Làm việc theo cặp. Đọc những sự thật về các loài có nguy cơ

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9: The Post Office

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9: The Post Office A. Reading (Trang 100-101-102 SGK Tiếng Anh 11) Before you read (Trước khi bạn đọc) – Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.) 1. How far is it from your

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 8: Celebrations

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 8: Celebrations A. Reading (Trang 90-91-92 SGK Tiếng Anh 11) Before you read (Trước khi bạn đọc) – Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions. (Làm việc theo cặp. Hãy nhìn hình và thảo luận các câu hỏi sau.) 1. What time of the

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 7: World Population A. Reading (Trang 80-81-82 SGK Tiếng Anh 11) Before you read (Trước khi bạn đọc) – Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.) 1. Where can you find these scenes? (Bạn