Category: Giải bài tập Sinh học lớp 12

Giải Sinh lớp 12 Bài 42: Hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 42: Hệ sinh thái Bài 1 (trang 190 SGK Sinh học 12): Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống? Lời giải: * Khái niệm sinh thái: Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật

Giải Sinh lớp 12 Bài 41: Diễn thế sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 41: Diễn thế sinh thái Bài 1 (trang 185 SGK Sinh học 12): Thế nào là diễn thế sinh thái? Lời giải: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường. Song