Category: Tiếng Anh lớp 12

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 14: International Organizations

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 14: International Organizations A. Reading (Trang 152-153-154-155 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.) 1. What kind of activities is this organization involved

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 15: Women in Society

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 15: Women in Society A. Reading (Trang SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions that follow. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và trả lời các câu hỏi theo sau.)

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 13: The 22nd SEA Games

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 13: The 22nd SEA Games A. Reading (Trang 138-139-140 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào tranh. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 12: Water Sports

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 12: Water Sports A. Reading (Trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào tranh và trả lời các câu hỏi.) Water Polo – Bóng nước 1.

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 11: Books

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 11: Books A. Reading (Trang 118-119-120-121 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi nhau những câu hỏi sau.) 1. Do you often read books? (Bạn có thường đọc sách không?)

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 10: Endangered Species

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 10: Endangered Species A. Reading (Trang 106-107-108-109 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và trả lời các câu hỏi.) a) tortoise: rùa b)

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7: Economic Reforms

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7: Economic Reforms A. Reading (Trang 74-75-76-77 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả các câu hỏi sau.) 1. What can you see in the picture? => The

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6: Future Jobs

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 6: Future Jobs A. Reading (Trang 62-63-64-65 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in groups. Tick (V) the factors that you think would help you succeed in a job interview. (Làm việc nhóm. Hãy đánh dấu (V) vào các nhân tố mà

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 5: Higher Education

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 5: Higher Education A. Reading (Trang 52-53-54 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.) 1. How do you say in English the names of these