Category: Giải bài tập Sinh học lớp 7

Giải Sinh lớp 7 Bài 63: Ôn tập

Giải Sinh lớp 7 Bài 63: Ôn tập Bài 1: Hãy trình bày sự tiến hóa của giới Động vật? Lời giải: Bài 2: Tầm quan trọng của động vật đối với con người là gì? Lời giải: >> Tải tài liệu này về ngay

Giải Sinh lớp 7 Bài 60: Động vật quý hiếm

Giải Sinh lớp 7 Bài 60: Động vật quý hiếm Bài 1: Thế nào là động vật quý hiếm ? Lời giải: Động vật quý hiếm là động vật có giá trị về : thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu…và là những động vật sống

Giải Sinh lớp 7 Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

Giải Sinh lớp 7 Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học Bài 1: Nêu các biện pháp đấu tranh sinh học. Lời giải: Các biện pháp đấu tranh sinh học được trình bày ở bảng sau: STT Các biện pháp đấu tranh sinh học Tên sinh vật gây hại Tên thiên địch 1 Sử

Giải Sinh lớp 7 Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 7 Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo) Bài 1: Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Lời giải: Số loài động vật ở môi trường nhiệt đới cao hơn hẳn so với

Giải Sinh lớp 7 Bài 57: Đa dạng sinh học

Giải Sinh lớp 7 Bài 57: Đa dạng sinh học Bài 1: Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Giải thích? Lời giải: Bài 2: Khí hậu đới lạnh và hoang mạc đới nóng đã ảnh hưởng đến số lượng

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật Bài 1: Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật . Lời giải: Cây phát sinh là một sơ đồ hình cây phát ra những nhánh từ một gốc chung(tổ tiên chung).Các nhánh ấy lại phát ra

Giải Sinh lớp 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Giải Sinh lớp 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản Bài 1: Hãy kể tên hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó. Lời giải: Ở động vật có hai hình thức sinh sản chính. Đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu