Category: Giải bài tập Hóa học lớp 8

Giải Hóa lớp 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

Giải Hóa lớp 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử Bài 1: Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây: A. Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử. B. Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa. C. Chất chiếm oxi của chất khác

Giải Hóa lớp 8 bài 34: Bài luyện tập 6

Giải Hóa lớp 8 bài 34: Bài luyện tập 6 Bài 1: Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất: O2, Fe2O3, Fe3O4, PbO ở nhiệt độ thích hợp. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích và cho biết mỗi phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì?

Giải Hóa lớp 8 bài 35: Bài thực hành 5

Giải Hóa lớp 8 bài 35: Bài thực hành 5 Bài 1: (trang 120 SGK Hóa 8) Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của 3 thí nghiệm. Lời giải: Thí nghiệm 1 – Có bọt khí thoát ra từ mặt viên kẽm, mảnh kẽm tan dần. – Đốt khí thoát

Giải Hóa lớp 8 bài 36: Nước

Giải Hóa lớp 8 bài 36: Nước Bài 1: Dùng từ, cụm từ trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Oxit axit, oxit bazơ, nguyên tố, hiđro, oxi, kim loại. Nước là hợp chất tạo bởi hai … là … và … Nước tác dụng với một số … ở nhiệt

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối Bài 1: Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều … liên kết với … Các nguyên tử hiđro này có

Giải Hóa lớp 8 bài 38: Bài luyện tập 7

Giải Hóa lớp 8 bài 38: Bài luyện tập 7 Bài 1: Tương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng được với nước tạo thành bazơ tan và giải phóng khí hiđro. a) Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra. b) Các phản ứng hóa học

Giải Hóa lớp 8 bài 39: Bài thực hành 6

Giải Hóa lớp 8 bài 39: Bài thực hành 6 Bài 1: Bài 1 (trang 133 SGK Hóa 8) Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong ba thí nghiệm trên. Lời giải: Thí nghiệm 1 Hiện tượng Miếng Na tan dần.

Giải Hóa lớp 8 bài 40: Dung dịch

Giải Hóa lớp 8 bài 40: Dung dịch Bài 1: Thế nào là dung dịch dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa? Hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa. Lời giải: a) Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. b) Dung dịch bão