Category: Tiếng Anh lớp 8

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 16: Inventions

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 16: Inventions Getting Started (Trang 147 SGK Tiếng Anh 8) Match these stages in the development of paper with the correct pictures. (Hãy ghép các giai đoạn phát triển của giấy đúng với những bức tranh sau.) Gợi ý: A – b) Five thousand years ago, the Egyptians

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 15: Computers

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 15: Computers Getting Started (Trang 138 SGK Tiếng Anh 8) Work with your partner. Make a list of how computers can help us. (Hãy làm việc với bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.) Gợi ý: – Computers save time:

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 14: Wonders Of The World

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 14: Wonders Of The World Getting Started (Trang 131 SGK Tiếng Anh 8) Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures. (Ghép tên những địa danh nổi tiếng thế giới đúng với những bức tranh.) Stonehenge     The Pyramids     Sydney Opera House Gợi

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 13: Festivals

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 13: Festivals Getting Started (Trang 121 SGK Tiếng Anh 8) Work with a partner. Where should these people go on their visits to Viet Nam? Why? (Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh và nói những người này nên đi đâu khi họ thăm Việt Nam? Tại sao?)

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad Getting Started (Trang 111 SGK Tiếng Anh 8) Work with a partner. 1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures/flags. (Hãy ghép tên các nước trong khung với tranh hoặc cờ thích hợp.) Example: a) The United States of

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling Getting Started (Trang 89 SGK Tiếng Anh 8) Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. The words in the box may help you. (Em hãy cùng bạn em nghĩ về những cách làm giảm lượng rác mà

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 9: A First-Aid Course

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 9: A First-Aid Course Getting Started (Trang 80 SGK Tiếng Anh 8) Work with a partner. What would you do in these situations which require first-aid? The pictures will help you. (Hãy làm việc với bạn em. Em sẽ làm gì trong những tình huống cần sự sơ

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 7: My Neighborhood

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 7: My Neighborhood Getting Started (Trang 53 SGK Tiếng Anh 8) Match the names of places found in a neighborhood with the pictures. (Em hãy ghép tên một nơi ở trong vùng với tranh thích hợp.) Gợi ý: a. grocery store: cửa hàng tạp hóa b. stadium: sân