Category: Giải bài tập Lịch sử 9

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965) (trang 129 sgk Lịch Sử 9): – Sau Hiệp đinh Giơ-ne-vơ về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào? Trả lời: