Category: Tiếng Anh lớp 9

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 10: Life on other planets

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 10: Life on other planets 1. Getting started (Trang 83 SGK Tiếng Anh 9) Look at the pictures of UFOs (Unidentified Flying Objects). Ask and answer with a partner. (Nhìn những hình ảnh Đĩa bay (Vật thể bay chưa xác định). Hỏi và trả lời với bạn cùng

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 9: Natural disasters

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 9: Natural disasters 1. Getting started (Trang 74 SGK Tiếng Anh 9) Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner. (Ghép tranh với các từ đúng. Sau đó so sánh câu trả lời của mình với câu trả lời của bạn khác.)

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 8: Celebrations

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 8: Celebrations 1. Getting started (Trang 65 SGK Tiếng Anh 9) Work with a partner. Match the icons with the name of the celebrations they represent. (Thực hành với một bạn cùng lớp. Nối các biểu tượng với tên của các buổi lễ mà nó tượng trưng.) Gợi

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 7: Saving energy

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 7: Saving energy 1. Getting started (Trang 57 SGK Tiếng Anh 9) Look at the pictures. Work with a parter to make a list of things the family could do to save energy. (Bạn hãy nhìn vào tranh và thực hành với một bạn cùng lớp liệt kê

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 6:The environment

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 6:The environment 1. Getting started (Trang 47 SGK Tiếng Anh 9) Match these environmental problems to the pictures (Ghép các vấn đề về môi trường với các bức tranh.) Gợi ý: a) air pollution: ô nhiễm không khí b) spraying pesticides: phun thuốc trừ sâu c) garbage dump:

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5: The media

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5: The media 1. Getting started (Trang 40 SGK Tiếng Anh 9) 1. Work with a partner. Ask and answer questions about your favorite activities … . (Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các hoạt động yêu thích của bạn và

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2: Clothing

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2: Clothing 1. Getting started (Trang 13 SGK Tiếng Anh 9) Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn y phục những người này đang mặc. Quyết định mỗi người từ đâu đến.) Gợi ý: a) She comes from Japan. b)